OBYTNÉ BUDOVY
ADMINISTRATÍVA
PRIEMYSELNÉ BUDOVY
GEOSTAT je statická projekčná a poradenská kancelária, ktorá v podľa § 5 ods. 4 a ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch je oprávnená na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov a to najmä:
 • Vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb
 • Overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
 • Vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky
 • Technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb
 • Vypracovanie odborných posudkov a odhadov
 • Vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
V spolupráci s partnermi pre našich klientov zabezpečujeme:
 • Komplexnú stavebnú činnosť
 • Energetickú certifikáciu
 • Podrobné vytýčenie stavebného objektu
 • Projekty zateplenia
 • Rozpočty
 • Vyhotovenie geometrického plánu
 • Vyhotovenie účelovej mapy
 • Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia
Naším cieľom je zabezpečiť pre Vás najkvalitnejšie projekčné a koordinačné služby v odvetví využitím našich odborných skúseností a znalosťou technológií. Snažíme sa neustále využívať najnovšie vývojové trendy v teórii i praxi pozemného staviteľstva pre aplikovanie optimálneho riešenia pre Váš projekt.
Ing. Ján Pivarč, PhD.